• Rīga
    Mostly cloudy
    21°C
     
06/05/2019, Kategorija: Izglītība, Sabiedrība, Svarīgākais
Autors: NRA.lv

table-3281047_1920
Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes no maija līdz 31.augustam uzsāk bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmu apguvei no 2019.gada 1.septembra, tādēļ Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aktualizē būtisku informāciju vecākiem, pievēršot uzmanību normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, vēsta portāls “riga.lv”.

Bērnu pirmsskolas izglītības pakalpojumam ( bērnudārza rindā) var pieteikt elektroniski tīmekļa vietnē www.eriga.lv pakalpojums “Reģistrācija pirmsskolai” vai ierodoties klātienē reģistrācijas vietā jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, kā ar dzimtsarakstu nodaļā, vienlaicīgi, kad vecāks reģistrē savu jaundzimušo un saņem bērna dzimšanas apliecību.

Kā pierakstīt bērnu bērnudārzam?

Bērnam vienlaicīgi var būt tikai trīs pieteikumi. Gadījumā, ja vecākam ir nepieciešamība mazuli reģistrēt vēl kādā iestādē (dzīvesvietas maiņa), bet sistēmā bērnam jau ir trīs pieteikumi, tad kāds no esošajiem pieteikumiem ir jāanulē un tā vietā var reģistrēt no jauna citā iestādē.

Vecākiem savos pieteikumos ir iespēja mainīt kontaktinformāciju. Ieteikums pārliecināties, ka šobrīd tā ir precīza, lai saņemtu uzaicinājumu elektroniska dokumenta veidā. Vecāki pieteikumu var papildināt, kā arī veikt īpašu atzīmi, ka pagaidām nevēlas saņemt uzaicinājumu no pašvaldības izglītības iestādes (piemēram, ģimene apzināti izvēlējusies šobrīd bērnu vest uz privāto izglītības iestādi vai bērnu mājās pieskata aukle). Tāpat ieteikums vecākiem aktivizēt oficiālo elektronisko adresi, lai droši un savlaicīgi saņemtu uzaicinājumu no pirmsskolas arī tad, ja vecāki ir mobili un bieži nesasniedzami deklarētajā dzīvesvietas adresē, kā arī gadījumos, kad grūti pielāgoties pasta nodaļas darba laikam, lai izņemtu ierakstītu pasta sūtījumu.

Ja vecāks savā pieteikumā būs veicis atzīmi, ka “pašlaik nevēlos saņemt piedāvājumupirmsskolas izglītības pakalpojumam no Pašvaldības izglītības iestādes, jo bērna uzraudzību nodrošina vecāks vai vecāku izvēlēta privātpersona vai bērns saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu Privātā izglītības iestādē”, bērns pašvaldības izglītības iestādes pretendentu sarakstā netiks iekļauts.

Vecākiem jebkurā laikā ir tiesības šo atzīmi mainīt un aktivizēt norādi – “vēlos saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu Pašvaldības izglītības iestādē Rīgas domes noteiktajā kārtībā”, kas nozīmē, ka bērns aktivizēts rindā un viņš var tikt iekļauts pašvaldības izglītības iestādes pretendentu sarakstā. Atzīmi saņemt/nesaņemt uzaicinājumu no pašvaldības izglītības iestādes ir iespēja mainīt tikai līdz brīdim, kamēr bērnam piedāvājums vēl nav izteikts. Gadījumā, ja bērns pretendentu sarakstā jau ir iekļauts, vecākam ir divas izvēles – vai nu piedāvājumu pieņemt vai no piedāvājuma atteikties.

Ja bērnam pieteikums jau ir reģistrēts un vecāks vēlas pieteikumā atzīmēt, ka nevēlas saņemt uzaicinājumu no pašvaldības pirmsskolas, jāveic šādas darbības: jāautorizējas sistēmā www.eriga.lv, jāizvēlas e-pakalpojums “Reģistrācija pirmsskolai”, jāatver sadaļa “Pieteikumu saraksts” un jāatver pieteikuma, kuru vēlas labot, detaļas. Jāizvēlas “Labot pieteikumu”. Vecākam reģistrējot jaunu pieteikumu un veicot atzīmi, ka nevēlas saņemt uzaicinājumu, lauks “Uzsākšanas datums” jāatstāj tukšs.

Kamēr bērns pretendentu sarakstā nav iekļauts, vecāki e-pakalpojumā “Reģistrācija pirmsskolai” bērna pieteikumam redz statusu “Jauns”. Brīdī, kad izglītības iestāde izveido pretendentu sarakstu, bērna pieteikumam statuss nomainās uz “Uzaicināts”. Ja vecāks pats anulē pieteikumu (arī gadījumos, kad viņš no piedāvājuma atsakās), pieteikumam redzams statuss “Anulēts”. Savukārt, tad, kad vecāks uz izglītības iestādes uzaicinājumu nav reaģējis un no piedāvājuma atteicies, neveicot nekādas darbības, pieteikumam būs redzams statuss “Atcelts”. Tas nozīmē, ka nereti var izveidoties situācija, ka vecāks par uzaicinājumu uzzina ātrāk, kamēr iestāde vecāku vēl nav sazvanījusi vai vēstuli sagatavojusi. Ieteicams būtu vecākiem sazināties ar iestādi, taču ne vienmēr tā notiek, tādēļ rakstiskas uzaicinājuma formas ievērošana ir obligāta. Ja vecākam ir norādīta elektroniskā pasta adrese, tad var būt nosūtīts uzaicinājums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 16.februāra saistošo noteikumu Nr.191 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītība nodrošināšanas funkciju” 39.punktu, lai bērnu uzņemtu iestādē, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim 15 dienu laikā jānoslēdz līgums ar iestādi par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem. Bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u), ja tā ir sagatavota, var iesniegt līguma slēgšanas brīdī vai pēc tam, kad bērns uzsāks iestādes apmeklēšanu. Ja līguma noslēgšanas termiņš iekrīt svētku dienā vai brīvdienā, dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Ja minētajā termiņā līgums ar iestādi netiks noslēgts, bērna pieteikums rindā uz iestādi, kur vieta tiek piedāvāta, tiks atcelts.

Atteikties no piedāvātās vietas var, ierodoties klātienē iestādē un uzrakstot iesniegumu, nosūtot elektroniski parakstītu atteikumu uz iestādes oficiālo e-pastu vai anulējot pieteikumu elektroniski (jāautorizējas www.eriga.lv, jāizvēlas e-pakalpojums “Reģistrācija pirmsskolai”, jāatver sadaļa “Pieteikumu saraksts” un jāatver pieteikuma, kuru vēlas anulēt, detaļas. Tad jānospiež poga “Anulēt pieteikumu”).

Vēršam uzmanību, ka ārpuskārtas uzņemšanas statusi “obligātās izglītības vecums” un “brālis/māsa”, kā arī informācija par deklarētās dzīvesvietas adresi, rindā tiek aktualizēti katru reizi, kad tiek veidots pretendentu saraksts. Ir iespējams, ka maijā, uzņemot kādu bērnu, ievadot elektroniskajā sistēmā VIIS kā iestādes audzēkni no 1.septembra, un iestādei, veidojot nākamo sarakstu šis bērns tiks pārbaudīts, vai rindā nav kāds brālis vai māsa. Tādējādi ar prioritāti “brālis/māsa” izglītības iestādē tiek uzņemti arī tikko jaunuzņemto bērnu brāļi/ māsas. Statusa “brālis/māsa” piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Statusa “brālis/māsa” piešķiršanas noteicošais apstāklis ir visu ģimenes bērnu deklarētā dzīvesvieta vienā adresē, kas ir Rīgas administratīvajā teritorijā.

Kā saņemt pašvaldības līdzfinansējumu privātā bērnudārza apmeklējumam?

Pašvaldības līdzfinansējumu privātajā izglītības iestādē var saņemt, ja:

bērns ir vismaz pusotru gadu vecs (sākt mācīties privātā iestādē var arī agrāk, kamēr bērnam vēl nav pusotrs gads, bet līdzfinansējumu viņš saņems tikai no pusotra gada vecuma);
bērna un viena vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā; bērns vienlaicīgi var būt tikai vienas privātās izglītības iestādes audzēknis; pašvaldības izglītības iestāde bērnam jau nav izsniegusi izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
pašvaldības līdzfinansējums bērnam privātā izglītības iestādē netiks pārtraukts arī tad, ja pašvaldības izglītības iestāde bērnam vietu būs piedāvājusi;
tiem bērniem, kas kalendārā gadā uzsāk mācības 1.klasē, pašvaldības līdzfinansējums tiek maksāts līdz 15.augustam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamībai gan pašvaldības, gan privātā izglītības iestādē. Bērna vecāki var izvēlēties topošo pirmklasnieku privātajā pirmsskolā sūtīt arī periodā no 16. līdz 31.augustam, bet par šo periodu bērns nesaņems pašvaldības līdzfinansējumu.
Ja līdz uzaicinājuma saņemšanas brīdim izmantots Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansēts bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojums, tad saskaņā ar Rīgas domes 2016.gada 15.maija saistošajiem noteikumiem Nr.204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”, kad bērnam ir piedāvāta vieta iestādē, bet piedāvājums nav pieņemts, kā rezultātā pieteikums iestādē ir atcelts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs), pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiks pārtraukta pēc 30 dienām no piedāvātā uzņemšanas datuma (piemēram, ja vieta piedāvāta no 1. septembra, tad līdzfinansējums tiks aprēķināts līdz 1.oktobrim).
Kam no rindā gaidošajiem ir prioritāte?

Elektroniskajā datubāzē tiek izveidots pretendentu saraksts pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:

bērni, kuriem piešķirts statuss “obligātās izglītības vecums”;
bērni, kuriem piešķirts statuss “Komisijas lēmums”;
bērni, kuriem piešķirts statuss “brālis/māsa”;
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

504 skatījumi
Video

Valdība konceptuāli atbalsta ekonomisko lietu tiesas izveidi

20/08/2019

Neraugoties uz tieslietu ekspertu iebildumiem un pārliecinošu argumentu trūkumu, Ministru kabinets otrdien sniedza konceptuālu atbalstu ekonomisko lietu tiesas izveidei. Plānots, ka ekonomisko...

Lasīt tālāk
Video

Par Rīgas otro vicemēri ievēlēta Anna Vladova

20/08/2019

Šodien, 20. augustā, Rīgas domes ārkārtas sēdē ar 35 deputātu atbalstu par Rīgas domes vicemēru ievēlēta deputāte Anna Vladova (S). Par viņu balsoja 11 "Gods kalpot Rīgai" deputāti,...

Lasīt tālāk
Video

Lembergs: Attiecībā uz novadu reformu politisks lēmums jau ir pieņemts

20/08/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) plānotās administratīvi teritoriālās reformas kritēriji neiztur nekādu kritiku, uzskata Ventspils mērs Aivars Lembergs. Pēc...

Lasīt tālāk
Video

Reirs par “Rīgas satiksmi”: Nāksies pieņemt ļoti drastiskus likumus

20/08/2019 | Autors: Renāte Logina, Labdien.lv

Lai turpmāk nepieļautu līdzīgas situācijas kā ar Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” tiks veidots jauns stingrāks likums, šorīt intervijā “900 sekundēm” sacīja finanšu ministrs...

Lasīt tālāk
Video

Jaunievēlētais Rīgas mērs Burovs: Beidzas Rīgas ēra ar vienu ikonu

20/08/2019 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Rīgas domes vadības galvenais uzdevums ir atgūt rīdzinieku uzticību, šorīt intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja Oļegs Burovs (GKR), kuru šīs nedēļas sākumā ievēlēja...

Lasīt tālāk
Video

Saeimas komisija: Nepieciešams rīkot konkursu uz vakanto NEPLP locekļa vietu

19/08/2019

Nepieciešams rīkot konkursu, lai aizpildītu pēc Guntas Līdakas atkāpšanās no amata vakanto Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa vietu, pirmdien, 19. augustā,...

Lasīt tālāk
Video

ST ierosina lietu saistībā ar Pūces lēmumu apturēt Ikšķiles iedzīvotāju aptauju

19/08/2019

Satversmes tiesā (ST) ir ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Jura Pūces (AP) rīkojuma par iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu...

Lasīt tālāk
Video

Ušakovs: Domāju, ka Rīgas mērs tiks ievēlēts

19/08/2019 | Autors: Jānis Lācis, Labdien.lv

Rīgas mēra kandidātam Oļegam Burovam (GKR) ir 17 partijas “Saskaņa” deputātu atbalsts, bet vēl jāpārrunā virkne jautājumu saistībā ar darba organizāciju, intervijā “900 sekundēm”...

Lasīt tālāk
Video

Pārskatot budžeta izdevumus, jauniem tēriņiem nākamgad rasti 93,7 miljoni eiro

19/08/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Valsts budžeta pārskatīšanas rezultātā jauniem tēriņiem nākamgad rasti 93,7 miljoni eiro, šorīt intervijā Latvijas Radio sacīja komitejas vadītājs, Finanšu ministrijas (FM) parlamentārais...

Lasīt tālāk
Video

KM prioritāte budžeta izstrādē – atalgojuma celšana nozarē strādājošajiem

19/08/2019 | Autors: Anete Jansone, Labdien.lv

Kultūras ministrijas (KM) prioritāte nākamā gada valsts budžeta izstrādē ir atalgojuma celšana nozarē strādājošajiem, kam ministrija pieprasījusi 14 miljonus eiro, pirmdien intervijā...

Lasīt tālāk